Märka Kardiovaskulär medicin

Akut Kardiologi

Läkare som handlägger patienter med akuta kardiologiska sjukdomstillstånd behöver kontinuerligt uppdatera sina kunskaper. Nya strategier för diagnostik och behandling tillkommer i rask takt. Kunskapsbrister, otydlig kommunikation och bristfälliga processer inom akutsjukvården leder ofta till långa väntetider och en alltför hög frekvens av vårdskador. Vi behöver utveckla vår förmåga att göra en adekvat riskvärdering genom att ta ett riktat status och söka efter s.k larmsymptom i anamnesen. Efter att ha påbörjat behandling för att korrigera eventuell instabilitet, är det viktigt att ta fram en relevant sjukhistoria. Den utgör basen för att snabbt kunna välja optimala diagnostiska metoder och en korrekt behandling. När man ställt en preliminär diagnos är det viktigt att lägga upp en handläggningsplan men samtidigt följa förloppet och utvärdera effekten av insatta åtgärder. Det är av största vikt att man samtidigt har alternativa differentialdiagnoser i bakfickan, om förloppet inte följer det förväntade. I den akuta situationen har ekg-fynden ofta en avgörande betydelse för handläggningen. Färdigheten att systematiskt tolka och utvärdera fynden i en ekg-registrering faller ofta i träda. Därför ingår att vid flera tillfällen under kursen självständigt tolka ekg-registreringar, som sedan diskuteras i storgrupp.